DOCCC 1983

From Chessprogramming wiki
Jump to: navigation, search

Home * Tournaments * Dutch Open Computer Chess Championship * DOCCC 1983

< Prev Next >

The 3rd Dutch Computer Chess Championship took place August 19-21, and 26-28, 1983, at the Centraal Reken Instituut of Leiden University, Leiden, The Netherlands.

Final Standing

3rd Dutch Computer Chess Championship 1983 [1]

# Program 1 2 3 4 5 6 7 8 P SOS SoDOS
1 Chess 0.5X 9b1 10w1 8b1 3w1 2w1 4b1 7b1 5w1 8 36 36
2 PK83 5b1 4b1 3w½ 7w1 1b0 9w0 13w1 10b1 35½ 21¼
3 Pion 11w1 7w1 2b½ 1b0 4w0 12b1 14w1 9b1 32½ 16¾
4 Nona 13b1 2w0 9b1 8w1 3b1 1w0 5b0 7w1 5 36½ 18
5 Gambiet 83 2w0 13b1 7w0 12b1 8b1 10w1 4w1 1b0 5 34 16½
6 Pachera 7b0 9w0 13w1 10b½ 11w0 14b1 8w1 12b1 22½
7 Nightmare 6w1 3b0 5b1 2b0 12w1 11b1 1w0 4b0 4 40 16
8 Cyborg 1.0 12w1 11b1 1w0 4b0 5w0 13b1 6b0 14w1 4 30
9 Storm 1w0 6b1 4w0 11b½ 14w1 2b1 10b0 3w0 35½ 11¾
10 Rebel 14w1 1b0 12w0 6w½ 13b1 5b0 9w1 2w0 30½
11 Usurpator II 3b0 8w0 14b1 9w½ 6b1 7w0 12w0 13b1 25½
12 Dappet 8b0 14w1 10b1 5w0 7b0 3w0 11b1 6w0 3 30 7
13 GVNAF 4w0 5w0 6b0 14b1 10w0 8w0 2b0 11w0 1 31 0
14 IGM 10b0 12b0 11w0 13w0 9b0 6w0 3b0 8b0 0 28½ 0

Participants

[2]

Program Authors Processor Language
Chess 0.5X Wim Elsenaar PDP-11 Assembly
Cyborg 1.0 Juul Moormann 8088 Assembly
Dappet Dap Hartmann, Peter Kouwenhoven PDP-11 Fortran, Assembly
Gambiet 83 Wim Rens Z80 Assembly
GVNAF Gert Vriend DEC-10 Fortran, Assembly
IGM Peter van Diepen 6800 Lisp
Nightmare Joost Buijs 8088 C, Assembly
Nona Frans Morsch 6502 Assembly
Pachera Paul Ramsteijn Z80 Assembly
Pion Jan Derksen, Gerlach van Beinum,
Sito Dekker, Jaap van den Herik,
John Huisman, Roger Hünen, Harry Nefkens
68000 C
PK83 Ard van Bergen PDP-11 Fortran
Rebel Ed Schröder Z80 Assembly
Storm Theo van der Storm PDP-11 C
Usurpator II Harm Geert Muller 6502 Assembly

Publications

External Links

References

  1. ONK 1983 CSVN site
  2. Roger Hünen, Sicco Kooi (eds.) (1984). CSVN computerschaak toernooi Leiden 1983. pdf hosted by Hein Veldhuis

Up one level