Jan Louwman

From Chessprogramming wiki
Jump to: navigation, search

Home * People * Jan Louwman

Jan Louwman [1]

Johannes (Jan) Louwman, (October 25, 1924 – December 04, 2002)
was a Dutch computer chess expert, early opening book author , writer, tester, and publisher of an own computer chess magazine MegaByte. Jan Louwman was the Dutch pioneer of computer chess, supporting, advising and motivating programmers, beside others Ed Schröder, Frans Morsch and Bart Weststrate. In 1980, Jan Louwman was co-founder of the Dutch Computer Chess Federation, the CSVN. He organized computer chess events, and operated programs in countless computer chess competitions, most notably as member of the Rebel team [2], not to mention the testing in his home laboratory.

Photos

JanLouwmanTest.JPG

Jan Louwman in his computer chess test laboratory [3]

PriAud78.jpg

ICT 2002: Stefan Meyer-Kahlen, Johan de Koning, Jan Louwman (operator of Insomniac), Vincent Diepeveen, Mathias Feist [4]

First Dutch Championship

Jan Louwman's announcement of the First Dutch Computer Chess Championship 1981 [5] :

JanLouwman.jpg

Dutch

DE CSVN ORGANISEERT HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 1981 voor zelf geschreven computer-schaakprogramma's

Een toekomstig evenement van de eerste orde in het nog jonge bestaan van de CSVN is het door de CSVN in september a.s. te organiseren kampioenschap van Nederland voor zelfgeschreven Nederlandse computerschaakprogrammma's.

Dit toernooi wordt van 25 t/m 27 september 1981 in De Uithof te Utrecht gehouden. Namens het organisatiecomite geef ik wat voorlopige informatie over dit toernooi, dat overigens o.a. organisatorisch en finacieel door de redactie van het blad Batabus wordt gesteund, een zaak waar het bestuur van de CSVN heel blij mee is. Zonder hulp van derden kan de CSVN een dergelijk toernooi niet organiseren, want de organisatie is bepaald geen sinecure en er zijn behoorlijke financiële consequenties aan verbonden. Dat is wel gebleken bij soortgelijke internationale toernooien, die in Londen en Linz werden gehouden.

Het computerschaakprogramma moet uiterlijk 1 augustus 1981 operationeel zijn. Na die datum zal ik in de maand augustus elk deelnemend programma met een van mijn commerciële computers als tegenstander testen op het speltechnisch juist functioneren. Van belang is dus niet hoe sterk het programma speelt, maar wel of het programma zonder problemen een partij afwerkt, alle voorgeschreven schaakregelsuitvoert en zonder problemen te bedienen is. Verder dienen bij aanmelding de navolgende gegevens te worden verstrekt:

 • naam van het programma
 • Namen van de programmeur(s) en andere medewerkers
 • Een adres van een van hen.
 • Gegevens over het computersysteem (hoeveel geheugen, processor, speciale hardware).
 • Gegevens over het programma (programmeertalen, grootte, openingenboek, eindspelfuncties, alfa-beta-algoritme, eigen technieken).
 • Gegevens over communicatie tussen het programma van de buitenwereld (commando's, intoetsen van zetten, herstellen van fouten, speciale boodschappen).
 • Het programma moet op meerdere computers over te brengen zijn, omdat in het toernooi elk programma 3 partijen tegelijk speelt. Voor de benodigde meerdere computers zal het organisatiecomite zorgen.

Wij stellen ons voor gemiddeld per zet 3 1/3 minuut bruto bedenktijd toe te staan voor zetten. Dat is totaal per partij per kleur 180 minuten. Is na 54 zetten de partij niet beëindigd, dan vogt arbitrage door een deskundig schaker. Een partij duurt dus maximaal 6 uur!! De laatste dag van het toernooi zullen de twee sterkste Nederlandse computerschaakprogramma's in een toernooi tegen de twee sterkste commerciële computers spelen, op dat moment vermoedelijk de Morphy Master en de Mephisto met verbeterd schaakmoduul. Het doel hiervan is een indruk te krijgen van de speelsterkte van de beste Nederlandse computerschaakprogramma's ten opzichte van de beste op de markt zijnde H.H.C's (Home Chess Computers).

Inschrijfgeld wordt niet gevraagd, geïnteresseerden hebben t.z.t. gratis toegang tot het toernooi; enkele partijen worden door middel van demonstratieborden door deskundige schaker becommentarieerd. Wij stellen ons voor bescheiden aanmoedigingsprijzen te verbinden aan de drie hoogst geplaatsten.

De CSVN, jong qua leeftijd, blijft actief!

Jan Louwman

English Translation

[6]

The CSVN organizes the Dutch Championship 1981 for self-written computer chess programs

A future event of the first order in it yet young existence of the CSVN is it through the CSVN in September a.s. to organize championship of the Netherlands for self-written Dutch computer chess programs.

This tournament are held from 25 till 27 September 1981 kept in the Uithof in Utrecht. On behalf of the organization committee I give provisional information on this tournament, which moreover among other things organizational and financial are supported by the editorial staff of the booklet Batabus, where the board of the CSVN is very glad. Without aid of third parties the CSVN cannot organize such a tournament, because the organization has been fixed no sinecure and there be proper financial consequences at agreements. That has well appeared by similar international tournaments, which were kept in London and Linz.

The computer playing chess program must be at the latest august 1st, 1981 operational. After that date I will test in the month august each participating program with my commercial computers on the technical correct functioning. It is not important how strong the program plays, but whether the program without problems finish a game, all obligatory chess rules without problems to serve. Further the following data must be supplied at application:

 • Name of the program
 • Names of the programmer (s) and other co-workers
 • An address of one of them.
 • Data concerning the computer system (how many memory, processor, special hardware).
 • Data concerning the program (computer languages, size, openings book, end game positions, alpha-beta-algorithm, own techniques).
 • Data concerning communication between the program of the outside world (commandos, key in from set, repair from wrong, special errands).
 • The program must be copied on several computers because, in the tournament each program plays 3 games at the same time. The required several computers the organization committee will ensure.

We propose a setting for average per move 3 1/3 minute thinking time. That is total per game per color 180 minutes. If the game does not finished after 54 moves, a chess expert estimates the outcome. Thus, a game lasts at most 6 hour!! The last day of the tournament will match the two strongest Dutch computer chess programs of the tournament against the two strongest commercial computers, presumably the Morphy Master and the Mephisto with improved chess-modul, to get an impression how the strongest of the Dutch computer chess programs compare with the best on the market.

There is no entry fee, spectators have free access to the tournament. Some games are commented by means of demonstration boards by expert chess players. We put ourselves for records incentives prize - to award the three highest rankings.

The CSVN, young for a lifetime, remain active!

Jan Louwman

Publications

SchaakcomputersInOpmars.JPG

Forum Posts

External Links

References

 1. from the Photo Composition of the Participants, DOCCC 1999, Dutch Open Computer Chess Championship 1999 old CSVN site
 2. Jan Louwman's ICGA Tournaments
 3. Photo by John de Pater, in Henk Hage (1985). Hoe intelligent wordt de schaakcomputer van de toekomst. TNO Magazine, 02-1985, pdf hosted by Hein Veldhuis
 4. 2nd International CSVN Tournament 2002 Photo Gallery II
 5. Computerschaak pagina 1 (Dutch) Redactie: J. ten Have and Drs. S. Kooi
 6. Translation from Dutch to English with the help of Babel Fish
 7. 09-1981, 2. Mikrocomputer-Schachweltmeisterschaft in Travemünde und Hamburg (pdf) hosted by Hein Veldhuis
 8. Applied Concepts - Morphy Edition Master Chess (module) (pdf) hosted by Hein Veldhuis
 9. Novag - Micro Chess (pdf) hosted by Hein Veldhuis

Up one level