Changes

Jump to: navigation, search

Yen-Chi Chen

53 bytes added, 11:32, 16 January 2021
no edit summary
==2020 ...==
* [[Yen-Chi Chen]], [[Shun-Shii Lin]] ('''2020'''). ''Requiem wins Nonogram tournament''. [[ICGA Journal#42_1|ICGA Journal, Vol. 42, No. 1]] » [[22nd Computer Olympiad]]
* [[Tristan Cazenave]], [[Yen-Chi Chen]], [[Guan-Wei Chen]], [[Shi-Yu Chen]], [[Xian-Dong Chiu]], [[Julien Dehos]], [[Maria Elsa]], [[Qucheng Gong]], [[Hengyuan Hu]], [[Vasil Khalidov]], [[Cheng-Ling Li]], [[Hsin-I Lin]], [[Yu-Jin Lin]], [[Xavier Martinet]], [[Vegard Mella]], [[Jeremy Rapin]], [[Baptiste Roziere]], [[Gabriel Synnaeve]], [[Fabien Teytaud]], [[Olivier Teytaud]], [[Shi-Cheng Ye]], [[Yi-Jun Ye]], [[Shi-Jim Yen]], [[Sergey Zagoruyko]] ('''2020'''). ''Polygames: Improved zero learning''. [[ICGA Journal#42_4|ICGA Journal, Vol. 42, No. 4]], [https://arxiv.org/abs/2001.09832 arXiv:2001.09832]
=External Links=

Navigation menu